หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
วัดวังทอง
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
อบต. วังทอง
www.wangthong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน โทร : 0-5594-1607
1
2
3

วัดวังทอง
 
 
 
  คุณคิดว่า อบต.วังทอง ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.ค. 2555
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลู [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด. [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนดินผิวจราจร [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ชุมชนวังพิณพาทย์ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
ทต.คลองยาง ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธี [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองยาง ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของก [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานหอย ร่วมเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต โรงเรียนบ้านวังทองแดง [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านธารชะอม [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านแม่ทุเลา [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านหนองหมื่นชัย [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ซัมเมอร์ซิเบิล) สำนักป [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าฉนวน [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นครเดิฐ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 กิจกรรมธรรมะสำหร [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 34 
   
 
สท0023.3/ว1473 การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น Local Education Center information system : LEC ประจำปีการศึกษา 2563  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
สท 0023.2/ว 3477 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รอบ 8  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.4/ว1472 โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว1467 รายงานการจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพ  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว1466 ประมวลผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว3465 สรุปผลการดำเนินโครงการ ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว3463 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งวดที่ 2  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1448 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1447 การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ประจำปี 2563  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1446 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 เพิ่มเติม  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
สท 0023.2/ว 3454 แต่งต้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ฯ ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ.2563  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.5/1450 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1449 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว3440 ขอส่งรายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว3426 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว3433