หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
วัดวังทอง
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
อบต. วังทอง
www.wangthong.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน โทร : 0-5594-1607
1
2
3


วัดวังทอง
 
 
 
  คุณคิดว่า อบต.วังทอง ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.ค. 2555
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลู [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด. [ 28 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
 
อบต.ไกรกลาง วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ร่วมก [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองเก่า ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และการป้องกันภัยหนาว [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งยางเมือง จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านสวน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านส [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านสวน ร่วมประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัย [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ร่วมกับ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิค [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองตูม กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมรา [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สารจิตร กำหนดการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูล และกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานหอย ออกพ่นยุงเคสไข้ชิกุนคุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย บ้านนางมนัสชนก พึ่งพัก หมู่ที่ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานหอย ออกกางเต็นท์ให้กับทางวัดเชิงคีรี เพื่อใช้ในงานงานทำบุญทอดกฐิน ประจำแปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานหอย กองช่างอออกตรวจสอบสายไฟฟ้าที่ขาดชำรุด และดำเนินการซ่อมแซมต่อสายไฟฟ้าสาธารณะ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานหอย ออกพื้นที่ตรวจสอบปัญหาของชาวบ้าน [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านสวน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ปากน้ำ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทม.สุโขทัย เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
   
 
สท 0023.1/ว 1600 แจ้งเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว3762 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 [ แนบ1 ]  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว3761 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
สท 0023.1/ว 1593 ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว3747  ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินในเขตประกาศหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดิน อำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช 2479  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว1595  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว1583  แจ้งกำหนดพิธีมอบรางวัลประจำปี ๒๕๖๒ ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.5/ว3748  กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว3750  แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 รอบที่ 3  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว3745  การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว3749  ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว3744  ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว3743  แจ้งยอดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เหลือจ่าย  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว1584  ติดตามเอกสารสัญญาการให้กู้ยืมเงินที่สถานศึกษายังไม่ได้จัดส่งให้กับกองทุน  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.5/ว1570  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.5/ว1571  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.5/ว3682  โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว1582  เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.2/ว1578  แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
สท0023.2/ว3733 การคัดเลือกผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย (ก.อบต.จ.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
 
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2) กสว. มท 0820.3/ว3188 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1) กสว. มท 0820.3/ว3187 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3195  [ 15 ต.ค. 2563 ]
การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3172  [ 15 ต.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.4/ว6086  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว93  [ 15 ต.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ครั้งที่ 6/2563 ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว6173  [ 15 ต.ค. 2563 ]


ตะกร้าพลาสติกสาน
   
   
 
ปรับ web ให้ใช้เป็นสื่อกลาง ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ (12 ก.ย. 2563)    อ่าน 9  ตอบ 0  
(++แนวข้อสอบล่าสุด++) พนักงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 1986  ตอบ 0  
(++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 2548  ตอบ 0  
 


จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ คลองอู่โจนนก [ 1 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ คลองคึกฤทธิ์ [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ คลองไผ่เคล็ด [ 23 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ [ 23 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศั [ 23 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ คลองตลุก ตัน [ 18 มิ.ย. 2563 ]ซื้อทรายอะเบธ จำนวน ๑๕ ถัง และน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย จำ [ 16 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จำนวน ๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิดน้ำ คลองชะโด หมู [ 15 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิดน้ำ ปากคลองหม้อข [ 12 มิ.ย. 2563 ]

 
   
QR Code Line
อบต.วังทอง จ.สุโขทัย
   
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ : 0-5594-1607 โทรสาร : 0-5594-1607
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
  จำนวนผู้เข้าชม 4,463,757 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10