หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wangthong.go.th/ho... https://www.wangthong.go.th/or... เข้าเว็บไซต์หลัก เลือกเมนูข้อมูลหน่วยงาน  โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wangthong.go.th/ho... https://www.wangthong.go.th/bo... https://www.wangthong.go.th/st... 1. เข้าไปที่เว็บไซต์หลัก เลือกเมนูบุคลากร  ผู้บริหาร
2. เข้าไปที่เว็บไซต์หลัก เลือกเมนูบุคลากร  หัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.wangthong.go.th/ho... https://www.wangthong.go.th/pr...
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wangthong.go.th/co...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wangthong.go.th/ne... https://www.wangthong.go.th/ne...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.wangthong.go.th/we...
 
  (1)     2      3      4      5