หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายศิริพงษ์ ทองสาดี
ปลัด อบต.วังทอง
โทร : 095-6378623


นางลำพรวน ศรีสืบวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 085-8730033
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางศุภารมย์ สุวรรณวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-3018582


นางสุฑามาส ทรัพย์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 092-9151562


นางสาวมนิตา สิงห์บุระอุดม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 064-2704829


นางศุภารมย์ สุวรรณวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 086-3018582


นายธราพงศ์ พละทรัพย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 084-2376530