คุณคิดว่า อบต.วังทอง ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 234 )
37.50%
การคมนาคม ( 189 )
30.29%
การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ( 192 )
30.77%
ด้านสาธารณูปโภค ( 5 )
0.80%
การส่งเสริมด้านสาธารณสุข ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 4 )
0.64%